تصاوير منتخب
ذکر ایام هفته
تقویم روز
جایگاه و موقعیت را میتوان خرید ولی احترام را باید کسب کرد...

به بهانه روز دانشجو

آیت الله نورمفیدی: مروز دانشجویان باید به فکر توسعه کشور باشند و از نظر علمی کشور را رشد دهند.

33

امار بازديد
اوقات شرعي