تصاوير منتخب
ذکر ایام هفته
تقویم روز
جایگاه و موقعیت را میتوان خرید ولی احترام را باید کسب کرد...

“روز کار و کارگر گرامی باد”

کارگران از شریف‌ترین طبقه اجتماع هستند

photo_2018-05-01_10-14-08
زیرا چرخش دست و بازوی آن‌ها
باعث چرخش چرخه‌های زندگی جامعه
و امتداد رگه‌های حیات، در مجاری هستی است.

 

امار بازديد
اوقات شرعي