به اندازه ای عاقل باشید که بتوانید برای آنچه لیاقتش را دارید، صبر کنید...!!!