جایگاه و موقعیت را میتوان خرید ولی احترام را باید کسب کرد...